SINDS 2010 EN >80% VAN ONZE KLANTEN ZIJN VASTE KLANTEN

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RAAQ

 1. Algemeen

RAAQ streeft er naar de afspraken met haar relaties zodanig in te vullen en uit te voeren dat deze leiden tot optimale klanttevredenheid. In dit verband vindt RAAQ het van belang duidelijk te zijn over de algemene voorwaarden die gehanteerd worden, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door opdrachtnemer. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voor zover niet door beide hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming daarmee.

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: RAAQ,
Opdrachtgever: degene tot wie de hiervoor genoemde aanbieding is gericht.
Opdrachtnemer en opdrachtgever worden hierna tezamen ook aangeduid als partijen.
Dienst: de dienst die opdrachtnemer krachtens daartoe strekkende overeenkomst verleent ten behoeve van opdrachtgever

 1. Aanbiedingen

3.1 Elke aanbieding van opdrachtnemer in welke vorm dan ook gedaan, is vrijblijvend en pas bindend nadat opdrachtgever de aanbieding schriftelijk middels een opdrachtbevestiging heeft aanvaard, tenzij zulks anders wordt meegedeeld in de aanbieding aan opdrachtgever.

3.2 Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie van opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle benodigde informatie voor de te verrichten dienst heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten dienst naar beste inzicht en vermogen, en, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting is een ‘inspanningsverplichting’. Opdrachtnemer garandeert het beoogde resultaat niet.

 1. Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van de aanbieding opdrachtnemer heeft bereikt.

 1. Tarieven en kosten van de dienst

De op de dienst betrekking hebbende tarieven en eventuele bijkomende kosten staan vermeld in de aanbieding.

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere dienstgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk worden berekend.

 1. Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling dient te geschieden op door opdrachtnemer te bepalen wijze binnen 14 dagen na declaratiedatum.

6.2 In de aanbiedingen kunnen – afhankelijk van de te verrichten dienst(en) – specifieke betalingsvoorwaarden worden opgenomen, die op die dienst zijn toegesneden.

6.3 Na het verstrijken van bovenvermelde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en uit dien hoofde vertragingsschade in de vorm van de wettelijke handelsrente overeenkomstig art. 6:119a BW verschuldigd. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

6.4. Betaling kan slechts geschieden middels bijschrijving van de girale betaling op het bank- of postgirorekeningnummer van opdrachtnemer, zoals vermeld op de factuur.

6.5 Ingeval van verzuim is opdrachtnemer voorts gerechtigd zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling alle nog te verrichten diensten op te schorten en maatregelen ter incasso te nemen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van voldoening van de nota van opdrachtnemer.

 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit noodzakelijk maakt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als een aanvullende aanbieding aan opdrachtgever worden voorgelegd die opdrachtgever kan aanvaarden op de in artikel 4.1 aangegeven wijze. 

 1. Annuleren

Zie paragraaf in het aanvullingsblad van de betreffende dienst van opdrachtnemer. 

 1. Tussentijds beëindigen

9.1 Partijen kunnen de aangevangen overeenkomst voortijdig eenzijdig opzeggen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde aanbieding en eventueel latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

9.2 Indien opdrachtgever tot een voortijdige beëindiging overgaat, verbeurt opdrachtgever een boete ter grootte van 50% van het overeengekomen honorarium dat – te rekenen vanaf het moment van feitelijk beëindigen van de werkzaamheden door opdrachtnemer – bij een reguliere voortzetting van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar en niet voor verrekening vatbaar.

9.3 Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige opzegging slechts gebruik maken, als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

9.4 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlogen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand, computeruitval bij opdrachtnemer, langdurige ziekte van adviseurs of door opdrachtgever ingeschakelde derden en andere ernstige storingen bij opdrachtgever of diens leveranciers.

 1. Opschorting en ontbinding

11.1 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht treedt de opdrachtnemer in contact met opdrachtgever en is opdrachtnemer gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst

 • hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten;
 • hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Gedurende de opschorting is opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor de uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

11.2 Indien

(a) opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voort vloeit;

(b) dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen;

(c) alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst

(1) hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten;

(2) hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alsdan is de opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding of garantie gehouden onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

11.3 Ingeval van opschorting dan wel ontbinding krachtens lid 2 verbeurt opdrachtgever een boete van 50% van het overeengekomen honorarium dat – te rekenen vanaf het moment van het feitelijk beëindigen van de werkzaamheden – bij een reguliere voortzetting van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar. Verbeurte van deze boete laat onverlet het recht van opdrachtnemer op vergoeding van de door haar als gevolg van deze opschorting of ontbinding geleden en te lijden schade.

 1. Reclames

Reclames betreffende de verrichte diensten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij opdrachtnemer te zijn ingediend bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de verrichte dienst goedgekeurd te hebben. 

 1. Geheimhouding

Opdrachtnemer houdt – behoudens indien het tegendeel is overeengekomen – de door opdrachtgever verstrekte informatie en de door de verrichte dienst verkregen informatie en inzichten geheim jegens derden.

Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer geen mededeling doen over aanpak, werkwijze en dergelijke informatie – in de breedste zin opgevat – van opdrachtnemer dan wel aan derden de in het kader van de door opdrachtnemer verrichte dienst uitgebrachte rapportages ter beschikking stellen, behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 1. Exoneratie

Opdrachtnemer aanvaardt – behoudens in geval van opzet en grove schuld – geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verrichte diensten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van personeelsleden en ingeschakelde niet-ondergeschikten. In alle gevallen is enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag of de bedragen van het door haar aan opdrachtgever voor die dienst in rekening gebrachte honorarium.

 1. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten waaronder ook software, methodieken, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies als onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen. Openbaarmaking door of namens opdrachtgever kan derhalve alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming  van opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie voorzover passend binnen het doel van de opdracht. De aldus vermenigvuldigde stukken vallen evenwel eveneens onder de werking van deze bepaling. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Specifieke bepalingen

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in de hierboven vermelde aanbieding(en) en overeenkomsten specifiek op de te verrichten dienst toegesneden bepalingen op te nemen, die tezamen met deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van het door opdrachtnemer gedane aanbod c.q. de met opdrachtgever gesloten overeenkomst. 

 1. Toepasselijk(e) recht/geschillen

17.1 Op de door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten waarop deze voorwaarden (al dan niet geheel) van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of ten gevolge van rechtshandelingen waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, behoudens geschillen waarvoor de kantonrechter competent is, worden beslecht door de bevoegde rechterlijke instantie binnen het arrondissement Arnhem, behoudens een nadere uitdrukkelijk door partijen gemaakte andere forumkeuze.

 

 

 

 

 

 

Aanvullende voorwaarden bij Werving & Selectie:

 1. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – veroorzaakt door kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen dat de geïntroduceerde persoon geschikt en integer is en over voldoende capaciteiten beschikt om de aanstelling te vervullen. Voorts dient opdrachtgever zelf na te gaan of enige werkvergunning of vergelijkbare vergunning vereist is en zo ja of de kandidaat hierover beschikt. Tot slot dient opdrachtgever te onderzoeken of kandidaat aan de door opdrachtgever gestelde medische vereisten voldoet. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het bovenstaande.
 2. Met betrekking tot Werving & Selectie procedures is de opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd voor elke eerste kandidaat die in het kader van de mediawerving, file- of direct search opdracht door de opdrachtgever is aangesteld. Dit geldt ook wanneer het een andere functie betreft dan de oorspronkelijke opdracht.
 3. Mocht de opdrachtgever besluiten met een of meerdere door opdrachtnemer geïntroduceerde personen, die niet op basis van de betreffende opdracht werd(en) aangesteld, alsnog een dienstverband aan te gaan dan is de opdrachtgever, ongeacht de aard van de functie verplicht, opdrachtnemer hiervan in kennis te stellen indien dit dienstverband feitelijk dan wel juridisch is aangegaan binnen twee jaar na de datum van de betreffende opdrachtbevestiging. De opdrachtgever is dan alsnog het volledige honorarium verschuldigd zoals in de offerte overeengekomen.
 4. Zolang opdrachtnemer met een opdracht voor een bepaalde positie belast is, wordt iedere geschikte potentiële kandidaat, die met betrekking tot de betreffende positie reflecteert of met wie op andere wijze hierover contact ontstaat, geacht door opdrachtnemer te zijn voorgedragen.
 5. Over alle advies- en begeleidingsactiviteiten in het kader van Werving & Selectie wordt BTW in rekening gebracht.

Januari 2020

 

 

Aanvullende voorwaarden bij Loopbaanadvies, Coaching en Assessmentcenters

 1. Opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig en volledig ter beschikking hebben van de relevante informatie met betrekking tot de vraagstelling en doelstelling omtrent de vraag.
 2. Opdrachtnemer draagt zorg voor adequate methoden, technieken en ruimte en voor het nakomen van afspraken en verplicht zich tot een professionele begeleiding.
 3. Indien het begeleidingstraject vroegtijdig wordt beëindigd door de te begeleiden persoon en/of opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden 50% van de resterende kosten van het overeengekomen tarief voor het begeleidingstraject te voldoen.
 4. Het begeleidingstraject wordt als vroegtijdig beëindigd beschouwd wanneer het traject door toedoen van de cliënt langer dan zes maanden wordt onderbroken of uitgesteld. In dat geval verbeurt de opdrachtgever een boete ter grootte van 50% van het overeengekomen tarief voor het begeleidingstraject dat te rekenen vanaf het moment van feitelijk beëindigen van de werkzaamheden door de opdrachtnemer – bij een reguliere voortzetting van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar en niet voor verrekening vatbaar.
 5. Opdrachtgever is gehouden 50% van het overeengekomen tarief van de begeleidingssessie of het assessmentcenter te voldoen indien opdrachtnemer verneemt dat binnen vijf werkdagen voorafgaand aan de met de cliënt overeengekomen datum door de cliënt en/of opdrachtgever van de begeleidingssessie wordt afgezien, terwijl opdrachtgever is gehouden 100% van het overeengekomen tarief te voldoen indien dit het geval is 24 uur voorafgaand aan het moment waarop de begeleidingssessie of assessmentcenter zou plaatsvinden.
 6. Opdrachtnemer erkent geen aansprakelijkheid indien de cliënt tijdens een begeleidingstraject besluit een dienstverband aan te gaan met een andere organisatie dan de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de cliënt wel stimuleren om kansen bij de opdrachtgever te onderzoeken en zal, zover de geheimhoudingsplicht dit toelaat, na overleg en met toestemming van de cliënt de opdrachtgever informeren over een dergelijk voornemen van de cliënt.
 7. Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop opdrachtgever vorm en inhoud geeft aan het faciliteren en ondersteunen van de begeleiding op de werkplek van de cliënt.
 8. Over activiteiten in het kader van Loopbaanadvies, Coaching en Assessmentcenters wordt BTW in rekening gebracht.

Januari 2020

 

Aanvullende voorwaarden bij Teamontwikkeling

 1. Opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig en volledig ter beschikking hebben van de relevante informatie met betrekking tot de vraagstelling en doelstelling omtrent de vraag.
 2. Opdrachtnemer draagt zorg voor adequate methoden, technieken en ruimte en voor het nakomen van afspraken en verplicht zich tot een professionele begeleiding.
 3. Indien het begeleidingstraject vroegtijdig wordt beëindigd door de te begeleiden personen en/of opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden 50% van de resterende kosten van het overeengekomen tarief voor het begeleidingstraject te voldoen.
 4. Het begeleidingstraject wordt als vroegtijdig beëindigd beschouwd wanneer het traject door toedoen van de opdrachtgever langer dan zes maanden wordt onderbroken of uitgesteld. In dat geval verbeurt de opdrachtgever een boete ter grootte van 50% van het overeengekomen tarief voor het begeleidingstraject dat te rekenen vanaf het moment van feitelijk beëindigen van de werkzaamheden door de opdrachtnemer – bij een reguliere voortzetting van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar en niet voor verrekening vatbaar.
 5. Opdrachtgever is gehouden 50% van het overeengekomen tarief van de begeleidingssessie te voldoen indien opdrachtnemer verneemt dat binnen vijf werkdagen voorafgaand aan de met de opdrachtegver overeengekomen datum door de opdrachtgever en/of opdrachtgever van de begeleidingssessie wordt afgezien, terwijl opdrachtgever is gehouden 100% van het overeengekomen tarief te voldoen indien dit het geval is 24 uur voorafgaand aan het moment waarop de begeleidingssessie of zou plaatsvinden. Dit geldt ook voor individuele afspraken in de voorbereiding van een begeleidingstraject.
 6. Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop opdrachtgever vorm en inhoud geeft aan het faciliteren en ondersteunen van de begeleiding op de werkplek van de opdrachtegver.
 7. Over activiteiten in het kader van teamontwikkeling wordt BTW in rekening gebracht.

Januari 2020